-Bilgi Edinme Kanunu Hakkında-


SORU: Bilgi Edinme Kanunu hakkında.
CEVAP: 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu'nun amacı, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Aynı yasanın devam eden 5. maddesine göre, kurum ve kuruluşlar ellerinde bulunan bilgi ve belgeleri talep halinde ilgiliye sunmakla yükümlü tutulmuşlardır. Bilgi verme süresi talep tarihinden itibaren 15 gündür.  Sorunuza dönecek olursak, kanaatimce, bilgi edinmek  istediğiniz sınav sonuç listesi, Bilgi Edinme Kanunu'nda sayılan istisnalar kapsamında bulunmamaktadır ve bu sebeple talep üzerine İLGİLİ KURUMCA verilmesi gerekli bir bilgi niteliğindedir. 4982 s. yasadan kaynaklanan bu hakkınızı, aynı yasanın 6. maddesinde belirtilen şekil şartlarına uygun olarak ( MADDE6 -> Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır. Bu başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir. Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilir.) ilgili idareden talep edebilirsiniz. Talebinizi yönlendireceğiniz idare, 6. MADDEDE BELİRTİLDİĞİ ÜZERE,   TALEP KONUSU BİLGİ VE BELGEYİ ELİNDE BULUNDURAN İDAREDİR. Sınav   sonuç listesi TÖMER'de mevcut olduğuna göre talebinizi, kanaatimce, TÖMER'e yöneltebilirsiniz. Kurum cevabını yazılı olarak yada elektronik ortamda size gönderebilir.  Şayet talebiniz reddedilirse, bunun sebebinin kurumca belirtilmesi gerekir. Ret halinde yargıya başvurmadan önce itiraz etme hakkınız da bulunmakta. Umarım başvurunuz sonuç verir ve bu hakkınızı kullanmak zorunda kalmazsınız.
                                                                                                                                                      Av. Ümit Güveyi

-Ticaret Hukuku Hakkında-


SORU: Senetlerde ciro yasağı konulabilir mi?
CEVAP: TTK md. 397/2 uyarınca ciranta, poliçenin tekrar ciro edilmesini yasak edebilir; bu halde, senet sonradan kendilerine ciro edilmiş olan kimselere karşı mesul olmaz. Olayınızda ciranta sıfatına sahipsiniz. Bu sebeple ciro yasağı koyma hakkınız bulunmaktadır. Şayet bahsettiğiniz belge, iddia ettiğiniz gibi açık ifadeler taşıyorsa ciro yasağı vardır. Bu durumda yasağa rağmen senet yeniden ciro edilirse, yasağı koyan ciranta( olayda siz), senet sonradan kendilerine ciro edilmiş olan kişilere karşı sorumlu olmaz.
                                                                                                                                               Av. Ümit Güveyi