Hukuk büromuz, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku ve sair diğer hukuk alanlarında faaliyet göstermektedir.

Ticaret Hukuku: Deniz Ve Kara Ticareti Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku ve Rekabet Hukuku bu kapsamda yer alan alt dallardır. Konusu itibariyle "ticari" nitelik taşıyan tüm ilişkiler Ticaret Hukuku kapsamında yer almaktadır. Ticari nitelik taşıyan davalar Asliye Ticaret Mahkemeleri'nce görülür.

İş Hukuku: İşçi ve işveren arasındaki ilişkileri, tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen hukuk dalıdır. İş Hukuku kapsamında, iş kazasından ya da haksız fesihten kaynaklanan maddi-manevi tazminat, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla süreli çalışma ücreti, ödenmemiş ücret ve ücretli izin alacakları gibi işçi alacakları; işe iade davaları ile hizmet tespit davaları yer almaktadır. İş Hukuku davaları, İş Mahkemelerince görülür.

İnsan Hakları Hukuku: İnsan hak ve özgürlükleri kapsamında gerçekleştirilen hak ihlallerine karşı işletilmesi mümkün olan hak arama yolları kapsamında, başta Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru usulleri olmak üzere, sair hukuki danışmanlık hizmetleri bu kapsamda yer almaktadır.

Kat Mülkiyeti Hukuku: Kat malikleri olağan-olağanüstü genel kurul toplantılarının usulüne uygun olarak gerçekleştirilmesi, toplantılar esnasında sunulacak hukuki danışmanlık, yönetimlerin ortak giderler kapsamında doğmuş olan alacaklarının ispat ve tahsili, yönetim planının hazırlanması, ortak giderlerin hesaplanması, ortak giderler ve yatırım giderleri için bütçe oluşturulması Kat Mülkiyeti Hukuku kapsamında yer almaktadır. Hukuk büromuzca profosyönel yöneticilik ve sözleşmeli (devamlı) hukuki danışmanlık hizmeti sağlanabilmektedir.

İcra Ve İflas Hukuku : İlamlı ve ilamsız olmak üzere iki ana dala ayrılmış olan bu hukuk dalı, haklı bir alacağın borçlu yanca ödenmemesi durumunda devletin icra erkinin kullanılması yoluyla, cebren elde edilmesini sağlayan kurallar bütünüdür. Bu hukuk dalı kapsamında ayrıca, şirketlerin iflası ya da iflasın ertelenmesi talepleri de yer almaktadır. Bir çok davanın sonunda, davalının uzlaşı ile ifaya yanaşması halleri dışındaki durumlarda, ilam yani mahkeme kararının ifası için İcra Hukukuna başvurulması gerekmektedir. Bu nedenle iş bu hukuk dalı tüm diğer hukuk dalları ile bire bir bağlantılıdır. Öyle ki, mahkeme kararı hakkınızı sadece yazılı olarak size teslim ederken, hakkınızın somut olarak ifası, İcra Hukuku sayesinde gerçekleştirilebilmektedir.

Aile Hukuku: Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, Ailenin Korunması Hakkındaki Kanun'dan kaynaklanan davalar, boşanmaya bağlı nafaka ve tazminat talepleri ile eşlerin katılım alacakları ile mal rejiminin tasfiyesi konulu davaları Aile Hukuku'nun konusunu oluşturmaktadır. Bu davalar Aile Mahkemeleri'nde görülmektedir.

Miras Hukuku: Veraset, mirasın reddi, resmi tasfiyesi, resmi defter tutulması, ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davası gibi konular Miras Hukuku alanında yer almaktadır.

Ceza Hukuku : Savcılık soruşturmasında şüpheli müdafii, Sulh-Asliye ve Ağır Ceza Mahkemeleri'nde görülen ceza davalarında sanık vekilliği/ müşteki-katılan vekilliği, yakalama ve tutuklamaya itiraz gibi tüm prosedürler bu hukuk dalının kapsamında bulunmaktadır. Ceza davası sonucunda mağdurun maddi ve manevi zararının varlığına göre hukuk mahkemelerinde tazminat davası açılabilmektedir.

İdare Hukuku: İdare ile gerçeke ve tüzel kişilikler arasındaki tüm uyuşmazlıklar bu kapsamda yer almaktadır. İptal ve tam yargı davaları en sık karşılaşılan İdari Dava tipleridir. İdari Davalar İdare Mahkemeleri'nde görülmektedir.

Sair Hukuki Yardımlar: Özel Hukuk kapsamındaki yaş ve isim düzeltme davaları, tahliye davaları, maddi ve manevi tazminat davaları, özel tip sözleşmelerin hazırlanması, Kamu Hukuku kapsamındaki vergi hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümü, şirketler için sözleşmeli hukuki danışmanlık-müşavirlik hizmetleri hukuk büromuzca en iyi şekilde sağlanabilmektedir. Hukuki danışmanlık hizmetimiz başta Büyükçekmece avukatı olmamız sebebiyle, İstanbul'da olmak üzere, tüm Türkiye çapında gerçekleştirilebilmektedir. Hukuk büromuz aynı zamanda ihracaat konusunda hukuki ve ticari danışmanlık hizmeti de sunmaktadır.