Miras Hukuku Hakkında-(2)

SORU: Murisi ölüme bağlı tasarrufuyla saklı paya tecavüzü konusunda ne yapılabilir?
CEVAP: Sorunuzda belirttiğiniz ve iddia ettiğiniz, ölüme bağlı tasarruf anında dedenizin akli melekelerinin tam olmadığı hususu, herhangi bir tıbbi rapora dayanmadığı müddetçe ilgili tasarrufun iptalini sağlaması son derece güçtür ve fakat, şayet elinizde dedenizin tasarruf anındaki akli durumunun normal olmadığını gösterir bir rapor ya da belge mevcut ise iptal davası açmanız mümkündür.(T.M.K.md.557)  
Bununla birlikte babanız saklı paylı mirasçıdır ve babanızın saklı payına(yasal miras payının yarısına) dedeniz tarafından tecavüz edilmiştir. Babanız bu durumu öğrendiğinden itibaren bir yıl içinde tenkis davası açarak, yasal miras payının yarısına tekabül eden miras alacağına kavuşabilir. (TMK md.560 vd)                                                                                                                                                     Av. Ümit Güveyi

SORU: İki farklı miras paylaşımı hesaplaması örneği hakkında.
CEVAP: Olayımızda iki farklı miras paylaşımı bulunmaktadır. 1.1.2008 de vefat eden büyük babanızın miras   paylaşımı şöyle olacaktır: Sağ kalan eş olarak üvey büyük anneniz terekenin(murisin mal varlığının) ¼ ini almaya hak kazanır; diğer mirasçılar, babanızın altsoyu olarak siz   ve halanız   3/8’er pay almaya hak kazanırsınız. Sorunuzda büyük babanızın malvarlığı olarak sadece dairenin ½’sinden   bahsetmişsiniz. Terekeyi   adı geçen dairenin ½’si   olarak kabul edersek dağılım şu şekilde olur: üvey büyük anne dairenin 1/8’ini, siz 3/16’sını ve halanız 3/16’sını almaya hak kazanırsınız. Üvey büyük annenizin çocukları bu paylaşımda mirasçı sıfatına haiz değildirler ve herhangi bir pay alamazlar.
 
İkinci paylaşım ise, 22.2.2008 tarihinde vefat eden, üvey büyük annenizin malvarlığı üzerinden yapılmalıdır. Üvey büyük annenizin mal varlığı: şayet sorunuzda belirtmiş olduğunuz ortak daireden başka bir malvarlığı yok ise adı geçen dairenin büyük babanızın mirasından kendisine düşen 1/8 ’i + (kendi payı olan dairenin yarısı) ½’si = dairenin 5/8’i oranındadır. Bu paylaşımda sizin ve halanızın mirasçı sıfatı yoktur ve tereke(dairenin 5/8’i) üvey büyük annenizin   üç çocuğu arasında eşit olarak, 5/24’er pay olarak paylaştırılır.
                                                                                                                                                            Av. Ümit Güveyi

SORU: Miras paylaşımı ve ecri misil davası hakkında.
CEVAP: Olayınızda terekenin(ev ve arsanın) 1/4‘ü sağ kalan eşe verilir, geri kalan ¾’lük kısmı ise üç çocuk arasında 1/4’er pay olarak paylaştırılır. Paylaşıma konu malın satış dışında fiilen bölünmesi mümkün olmadığından mirasçılar bu maldan payları ölçüsünde yararlanma ve getirilerinden faydalanma hakkına sahiptir. Verdiğiniz bilgiler doğrultusunda sadece tek bir mirasçının(ki bu mirasçı malın ¼’üne sahiptir) terekenin tüm semeresini sahiplenmesi haksızdır. Bu şekilde elde edilen kazançta haksız bir kazançtır ve hukuki bir dayanağı yoktur. Olayınızdaki asıl ayrıntı, miras paylaşımında her hangi bir sorun olmamasına rağmen, fiilen paylaştırılmamış olan malın semeresinden sadece tek bir mirasçının yararlanması hususudur. Bu durumda haksız kazanç sağlayan mirasçıya karşı ecri misil davası açılarak, bu güne kadar haksızca, anne ve kardeşten elde ettiği kira bedelinin iadesini sağlayabilirsiniz. Adı geçen dava sonunda, davaya konu kira bedeli iade edilecek ve mirasçılar arasında paylarına uygun olarak paylaştırılacaktır.

                                                                                                                                                           Av. Ümit Güveyi